Vinderen skoles venner

Av Ida Beth Hald, formann fra 1999 - 2004

Vinderen skoles venner er en gammel venneforening. Lovene som er lagt ut på siden her er datert november 1956, men i følge Harald Orvins jubileumsbok fra 1980, ble den stiftet allerede 24. april 1947. De som tok initiativ til etableringen, var Gerda Evang, Aagot Sundby, Irma Halsberg, Chr. Øberg, overlærer Ramdahl og lærerene Gunvor Strø og Erling Dalland.

På årsmøtet nå i oktober 2004 ble Hannelise Janborg og Kjersti Aaronsen valgt som nye formenn. Venneforeningen er et nettverk som økonomisk bidrar til å skaffe skolen det de ikke har dekning for i sine budsjetter. Praktisk bidrar venneforeningen til forskjellige sosiale evenementer, som juletre i skolegården, etablering av 17-mai komité, fester for alle klassene én gang i året, og deltagelse på skolens aktivitetsdager. Venneforeningen er bedt om å være vertskap på skolens første åpne dag, onsdag 11.mai, der det skal serveres kaker, boller & brus.

Venneforeningen har spart til en skikkelig jubileumspresang, skolen får lyd & lys oppgradert i samlingsalen for 50.000 kroner!

Klikk for fullt bilde
Orginal lov fra november 1956.

 

Her er teksten:

L o v e r

for

”VINDEREN SKOLES VENNER"

 

§ 1

"Vinderen Skoles Venner" er en selvstendig og upolitisk forening hvis form er å fremme samarbeidet mellom skole og hjem. Foreningen vil arbeide praktisk for Vinderen skole for i samarbeid med alle interesserte parter å kaffe best mulige lokalforhold, materiell og lignende. Møter holdes efter styrets nærere bestemmelse med foredrag og diskusjon om aktuelle skolespørsmål

§ 2

Som medlemmer opptas elevenes foreldre og foresatte, lærerpersonalet, tidligere elever og andre som godkjennes av styret.

§ 3

Medlemskontingenten fastsettes til kr. 3,00 pr. år pr. familie eller individuelt medlem.

§ 4

Foreningen ledes av et styre bestående av 4 representanter som velges av og blant foreldrene, 2 representanter som velges av og blant skolens lærerpersonale samt skolens overlærer som er fast styremedlem. Formannen, som skal være foreldrerepresentant, velges ved særskilt valg. Styret velger selv viseformann, sekretær og kasserer blandt de valgte foreldrerepresentanter.

Foreldrene og lærerne velger hver 2 varamenn til styret. Funksjonstiden er 2 år, men gjenvalg er tillatt.

§ 5

Formannen har den daglige ledelse av foreningen og sammenkaller styret så ofte han finner det nødvendig, eller når 4 styremedlemmer forlanger det. I tilfelle stemmelikhet i styremøte gjør formannens stemme utslaget.

§ 6

Kassereren er ansvarlig for foreningens midler og fører nøyaktig regnskap.

§ 7

Årsmøtet, som avholdes i september/oktober med 2 ukers varsel, skal

  1. behandle styrets årsberetning og revidert regnskap.
  2. velge styre som nevnt i § 4
  3. velge revisor
  4. behandle de forslag som fremsettes av styret eller medlemmer. For å bli behandlet på årsmøtet må forslag fra medlemmer være styrets formann ihende minst 1 uke for årsmøtet holdes.

§ 8

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det påkrevet, eller når halvparten av medlemmene forlanger det. Ekstraordinære årsmøter innkalles med 8 dagers varsel og kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 9

Dersom "Vinderen Skoles Venner: oppløses, skal foreningens midler anvendes til beste for skolen.

§ 10

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med alminnelig flertal.

 

November 1956.